Algemene Voorwaarden van Medisch Pedicure Praktijk Sterk Voetenwerk

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Sterk Voetenwerken op alle met Sterk Voetenwerkaangegane overeenkomsten, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cli‘nt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sterk Voetenwerk in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cli‘nt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Sterk Voetenwerk  behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Inspanningen

Sterk Voetenwerk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Sterk Voetenwerk zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cli‘nt inlichten over financi‘le consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

3.1 Het boeken van een behandeling. Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

3.2 Annulering door cli‘nt.De cli‘nt moet verhindering voor een afspraak, persoonlijk of telefonisch en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Sterk Voetenwerk melden. Indien de cli‘nt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Sterk Voetenwerk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cli‘nt berekenen.

3.3 Annulering door Sterk Voetenwerk.Sterk Voetenwerk moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cli‘nt melden.

3.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling. Indien de cli‘nt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, mag Sterk Voetenwerk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cli‘nt meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk kan Sterk Voetenwerk de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3.5 Overmacht. Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 3.2 t/m 3.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sterk Voetenwerk of cli‘nt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sterk Voetenwerk of cli‘nt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Betaling

Sterk Voetenwerk vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijkruimte en op de website. Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Sterk Voetenwerk. De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

Sterk Voetenwerk behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen worden voor invoering kenbaar gemaakt in de praktijkruimte en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cli‘nt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en van eventuele producten te voldoen per pin of contant. Bij in gebreke blijven van betaling is Sterk Voetenwerk gerechtigd, na de verlooptijd van de factuur en een herinnering, de factuur ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit voortvloeiende kosten, zullen geheel voor rekening komen van de cli‘nt.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy

De cli‘nt voorziet Sterk Voetenwerk v——r de start van een behandeling van alle gegevens, waarvan Sterk Voetenwerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cli‘nt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Sterk Voetenwerk neemt de persoonlijke gegevens van de cli‘nt op in een geautomatiseerd systeem op de klantenkaart. Sterk Voetenwerk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cli‘nt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Sterk Voetenwerk zal gegevens van de cli‘nt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cli‘nt.

Artikel 6. Geheimhouding

Sterk Voetenwerk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cli‘nt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cli‘nt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Sterk Voetenwerk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Sterk Voetenwerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sterk Voetenwerk is uitgegaan van, door de cli‘nt verstrekte, onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Sterk Voetenwerk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cli‘nt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 8. Garantie

Sterk Voetenwerk geeft de cli‘nt ŽŽn week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De cli‘nt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
- De cli‘nt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Sterk Voetenwerk heeft gebruikt.

Artikel 9. Beschadiging & diefstal

Sterk Voetenwerk heeft het recht van de cli‘nt een schadevergoeding te eisen indien de cli‘nt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Sterk Voetenwerk meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk dan wel elektronisch, bij Sterk Voetenwerk in te dienen. Sterk Voetenwerk dient klachten afdoende te onderzoeken. Sterk Voetenwerk zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche, (hierna: de ÒGeschillencommissieÓ genoemd). Sterk Voetenwerk verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cli‘nt.  (Geschillencommissie Uiterlijke Verzorgingsbranche)

Artikel 11. Geschillenregeling

Geschillen tussen cli‘nt en Sterk Voetenwerk over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cli‘nt als door Sterk Voetenwerk aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cli‘nt zijn klacht eerst bij Sterk Voetenwerk heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Sterk Voetenwerk is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cli‘nt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Sterk Voetenwerk aan deze keuze gebonden. Indien Sterk Voetenwerk een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de cli‘nt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Sterk Voetenwerk dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De cli‘nt behoort zich in de praktijkruimte behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cli‘nt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Sterk Voetenwerk het recht de cli‘nt zonder opgaaf van redenen de toegang tot de praktijkruimte te weigeren.

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Sterk Voetenwerk en de cli‘nt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.